* CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU     -     VUNG TAU COMMERCIAL PORT JOINT STOCK COMPANY *    
 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU
 
 
  THỜI TIẾT
      


  Đường dây nóng


Số người truy cập: 112052
 

 
Tuyển dụng

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Coâng ty Coå phaàn Thöông caûng Vuõng Taøu

caàn tuyeån nhaân vieân kinh doanh:

       


*  Yeâu caàu:

Toát nghieäp Ñaïi hoïc chuyeân ngaønh Kinh teá vaän taûi bieån.

Ñaõ coù kinh nghieäm laøm vieäc taïi caûng.

* Ñieàu kieän chung:

- Giao tieáp tieáng anh toát vaø soaïn thaûo ñöôïc hôïp ñoàng kinh teá.

- Söû duïng thaønh thaïo vi tính.

- Am hieåu veà hoaït ñoäng kinh doanh khai thaùc caûng.

 

* Möùc löông theo thoaû thuaän.

 

Thôøi gian noäp hoà sô: keå töø ngaøy ra thoâng baùo ñeán heát ngaøy 28/02/2009.

-         Ñòa chæ noäp hoà sô: soá 973 ñöôøng 30 thaùng 4, F11, TP.Vuõng Taøu.

(Lieân heä Phoøng Quaûn trò Nhaân söï, ÑT: 0989.172 919 gaëp Chò Höông).

Email : maihuong@vungtauport.com.vn

 

- Thôøi gian phoûng vaán: seõ ñöôïc thoâng baùo sau (chæ phoûng vaán nhöõng öùng vieân ñaït yeâu caàu)

 

*  Hoà sô bao goàm:

- Ñôn xin vieäc (coù daùn aûnh).

- Sô yeáu lyù lòch coù daùn aûnh.

- Baûn sao caùc vaên baèng coù lieân quan theo yeâu caàu cuûa vò trí caàn tuyeån.

- Giaáy khaùm söùc khoeû.

- 02 aûnh 3x4
Các tin khác
 Thông báo chia cổ tức đợt II năm 2008
 Danh sách HĐQT Và BKS
 THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT I NĂM 2008.
 TÓM TẮT NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008.
 Chi trả cổ tức năm 2007
 Những ghi nhận từ một chi bộ được chọn làm điểm
 Tiền lương tối thiểu tăng đây.............
 Dự kiến tăng tiền lương tối thiểu
 Bàn giao tuyến luồng sông Dinh và nâng cấp cầu cảng
  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2006 VÀ CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2007
 Hậu WTO: Cảng biển Việt Nam “nhập cuộc” càng sớm càng tốt
 Giá tàu biển biến động mạnh
  ::: Tin mới
• Thông báo chia cổ tức đợt II năm 2008

• Tuyển dụng

• Danh sách HĐQT Và BKS

• THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT I NĂM 2008.

• TÓM TẮT NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008.


 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU
ĐC: 973 Đường 30/04 , F. 11,Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
Tel: (+84 - 64) 384 8544 / 384 8312 / Fax: (+84 - 64) 384 8193 / E-mail: vcp@vungtauport.com.vn