* CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU     -     VUNG TAU COMMERCIAL PORT JOINT STOCK COMPANY *    
 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU
 
 
  THỜI TIẾT
      


  Đường dây nóng


Số người truy cập: 112050
 

 
Danh sách HĐQT Và BKS

DANH SAÙCH HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ VAØ BAN KIEÅM SOAÙT

COÂNG TY C PHN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU

 

STT

Ñôn vò/chöùc danh

Ngöôøi lieân heä

Ñòa chæ Email

Hoäi ñoàng Quaûn trò

01

Chuû tòch HÑQT

Leâ Vaên Khaùng

 

02

Phoù Chuû tòch HÑQT

Phaïm Quoác Long

longpq@gemadept.com.vn

03

Ùy viên

Nguyễn Việt Cường

 

04

Uûy vieân

Tröông Baùch Theá

 

05

Uûy vieân

Nguyễn Quốc Vương

vuongnq@gemadept.com.vn

06

Uûy vieân

Nguyeãn Quoác Thaùi

quocthai@vungtauport.com.vn

07

Ủy viên

Huỳnh Văn Long

 

Ban Kieåm soaùt

01

Tröôûng ban

Huyønh Coâng Maïo

 

02

Uûy vieân

Sử Văn Minh

suvanminh@yahoo.com

03

Uûy vieân

Khoa Ñaêng Löu

LuuKN@gemadept.com.vnCác tin khác
 Thông báo chia cổ tức đợt II năm 2008
 Tuyển dụng
 THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT I NĂM 2008.
 TÓM TẮT NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008.
 Chi trả cổ tức năm 2007
 Những ghi nhận từ một chi bộ được chọn làm điểm
 Tiền lương tối thiểu tăng đây.............
 Dự kiến tăng tiền lương tối thiểu
 Bàn giao tuyến luồng sông Dinh và nâng cấp cầu cảng
  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2006 VÀ CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2007
 Hậu WTO: Cảng biển Việt Nam “nhập cuộc” càng sớm càng tốt
 Giá tàu biển biến động mạnh
  ::: Tin mới
• Thông báo chia cổ tức đợt II năm 2008

• Tuyển dụng

• Danh sách HĐQT Và BKS

• THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT I NĂM 2008.

• TÓM TẮT NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008.


 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU
ĐC: 973 Đường 30/04 , F. 11,Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
Tel: (+84 - 64) 384 8544 / 384 8312 / Fax: (+84 - 64) 384 8193 / E-mail: vcp@vungtauport.com.vn