* CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU     -     VUNG TAU COMMERCIAL PORT JOINT STOCK COMPANY *    
 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU
 
 
  THỜI TIẾT
      


  Đường dây nóng


Số người truy cập: 112058
 

 
THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT I NĂM 2008.

THÔNG BÁO

 

“V/v: Chi trả cổ tức đợt I Năm 2008”

 

- Caên cöù Ñieàu leä Coâng ty Coå phaàn Thöông caûng Vuõng Taøu;

- Caên cöù vaøo keát quaû hoaït ñoäng SXKD naêm 2008;

- Caên cöù Nghò quyeát soá : 02/NQ-HĐQT ngaøy 02/12/2008 cuûa HĐQT Coâng ty Coå phaàn Thöông caûng Vuõng Taøu, v vic chi tr tm c tc năm 2008;  

 

       Nay Coâng ty CP Thöông caûng Vuõng Taøu thoâng baùo ñeán Quyù Coå ñoâng, cuï theå nhö sau:

           

 

1- Tyû leä chi traû coå töùc ñôït 1 : 12% / meänh gía coå phieáu

                                     ( töùc 1.200 ñ/ 1 coå phieáu );

- Thôøi ñieåm choát danh saùch coå ñoâng ñöôïc höôûng coå töùc tính ñeán ngaøy 30/11/2008;

- Thôøi gian chi traû coå töùc : töø ngaøy 15/12/2008 ;

- Ñòa ñieåm nhaän coå töùc : Phoøng Keá toaùn –Taøi vuï Coâng ty

      ( Soá 973 - ñöôøng 30/4 Phöôøng 11, Tp Vuõng Taøu ).

    * Moïi chi tieát xin lieân heä Phoøng Keá toaùn – taøi vuï : Tel : 064 3621 799.

 

<!--[if !supportLists]-->2-                 <!--[endif]-->Thuû tuïc thanh toaùn vaø nhaän coå töùc :

2.1 – Thanh toaùn qua Ngaân haøng:

Quyù Coå ñoâng nhaän coå töùc baèng chuyeån khoaûn, ñeå nghò cung caáp cho Coâng ty chuùng toâi baèng vaên baûn :

- Teân Chuû taøi khoaûn;

- Soá hieäu taøi khoaûn;

- Taïi Ngaân haøng:

 

 

 

2.2- Thanh toaùn baèng tieàn maët :

Quyù Coå ñoâng nhaän coå töùc baèng tieàn maët mang theo giaáy tôø caàn thieát ( baûn chính) nhö sau:

- Soå chöùng nhaän sôû höõu coåphaàn;

- Giaáy CMND hoaëc giaáy tôø töông ñöông khaùc;

- Giaáy uyû quyeàn hôïp phaùp ( neáu coå ñoâng uyû quyeàn cho Ngöôøi khaùc nhaän tieàn maët thay ).

 

Traân troïng thoâng baùo ./.

  

 

 

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Leâ Vaên Khaùng

(ñaõ kyù)


Các tin khác
 Thông báo chia cổ tức đợt II năm 2008
 Tuyển dụng
 Danh sách HĐQT Và BKS
 TÓM TẮT NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008.
 Chi trả cổ tức năm 2007
 Những ghi nhận từ một chi bộ được chọn làm điểm
 Tiền lương tối thiểu tăng đây.............
 Dự kiến tăng tiền lương tối thiểu
 Bàn giao tuyến luồng sông Dinh và nâng cấp cầu cảng
  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2006 VÀ CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2007
 Hậu WTO: Cảng biển Việt Nam “nhập cuộc” càng sớm càng tốt
 Giá tàu biển biến động mạnh
  ::: Tin mới
• Thông báo chia cổ tức đợt II năm 2008

• Tuyển dụng

• Danh sách HĐQT Và BKS

• THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT I NĂM 2008.

• TÓM TẮT NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008.


 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU
ĐC: 973 Đường 30/04 , F. 11,Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
Tel: (+84 - 64) 384 8544 / 384 8312 / Fax: (+84 - 64) 384 8193 / E-mail: vcp@vungtauport.com.vn