* CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU     -     VUNG TAU COMMERCIAL PORT JOINT STOCK COMPANY *    
 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU
 
 
  THỜI TIẾT
      


  Đường dây nóng


Số người truy cập: 112055
 

 
TÓM TẮT NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008.

TOÙM TAÉT NGHÒ QUYEÁT ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NGAØY 29/9/2008

 

 

            Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2008 cuûa Coâng ty Coå phaàn Thöông caûng Vuõng Taøu, ñaõ ñöôïc tieán haønh töø 8h30 ñeán 11g31’ngaøy 29/9/2008 taïi vaên phoøng Coâng ty soá 973, ñöôøng 30/4, Phöôøng 11, Tp Vuõng Taøu;

           

Tham döï Ñaïi hoäi coù 20 Coå ñoâng , sôû höõu vaø ñaïi dieän sôû höõu cho 3,558,870 coå phaàn , chieám tyû leä 98,84 % treân toång soá coå phaàn coù quyeàn bieåu quyeát tham döï Ñaïi hoäi;

           

 

Ñaïi hoäi ñaõ quyeát nghò caùc vaán ñeà chính cuûa coâng ty nhö sau:

 

1- Thoáng nhaát veà noäi dung baùo caùo vaø keát quûa hoaït ñoäng SXKD cuûa coâng ty ñeán thaùng 8/2008, vôùi caùc chæ tieâu chính nhö sau:

 

       

STT

Chæ tieâu

ÑVT

K.H 2008

T.H  ñeán thaùng

8/2008

% KH

 

 

 

 

 

 

1

Doanh thu

1.000 ñ

31.000.000

31.666.000

99,79

2

Lôïi nhuaän

8.000.000

8.080.000

101,01

 

(Tröôùc thueá TNDN)

 

 

 

 

 

 

2- Thoâng qua phöông höôùng hoaït ñoäng vaø döï aùn ñaàu tö cuûa Coâng ty töø nay ñeán cuoái naêm vaø caùc naêm tieáp theo;

 

          

3- Thoâng qua baùo caùo thaåm tra taøi chính coâng ty nieân ñoä 2007.

 

4- Thoâng qua söûa ñoåi Ñieàu leä Coâng ty (theo Ñieàu leä maãu Boä Taøi chính, ban haønh theo Quyeát ñònh soá 15/2007/QÑ-BTC ngaøy 19/3/2007 cuûa Boä Taøi chính veà vieäc ban haønh Ñieàu leä maãu)

 

 

5- Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty, nhieäm kyø II ( 2008 – 2012 ):

                        1- OÂng Leâ Vaên Khaùng

                        2- OÂng  Phaïm Quoác Long

3-OÂng Nguyeãn Vieät Cöôøng

                        4- OÂng Huyønh Vaên Long

                        5- OÂng Tröông Baùch Theá

                        6- OÂng Nguyeãn Quoác Vöông

                        7- OÂng Nguyeãn Quoác Thaùi

    

 

6- Chuû tòch vaø 02 Phoù Chuû tòch HÑQT:

            - OÂng Leâ Vaên Khaùng - Chuû tòch HÑQT

            - OÂng Phaïm Quoác Long - PCT.HÑQT phuï traùch taøi chính vaø lónh vöïc haøng haûi;

- OÂng Nguyeãn Vieät Cöôøng – PCT.HÑQT phuï traùch ñaàu tö vaø baát ñoäng saûn.

 

7-  Ban kieåm soaùt nhieäm kyø II ( 2008 – 2012):

            - OÂng Huyønh Coâng Maïo - Ñaïi dieän coå ñoâng COIMEX

            - OÂng Khoa Naêng Löu    - Ñaïi dieän coå ñoâng GEMADEPT

            - OÂng Söû Vaên Minh        -  Ñaïi dieän coå ñoâng CB-CNV VCP   

                 

    8-  Ngöôøi ñaïi dieän phaùp luaät coâng ty:

     OÂng Leâ Vaên Khaùng – Chuû tòch HÑQT

 

9- Ban Toång giaùm ñoác coâng ty:

 

                 - Toång giaùm ñoác                  :           OÂng Nguyeãn Quoác Thaùi

                 - Phoù Toång giaùm ñoác          :           OÂng Nguyeãn Höõu Taøi

                        - Phoù Toång giaùm ñoác          :           OÂng Ngoâ Xuaân Tröôøng     Các tin khác
 Thông báo chia cổ tức đợt II năm 2008
 Tuyển dụng
 Danh sách HĐQT Và BKS
 THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT I NĂM 2008.
 Chi trả cổ tức năm 2007
 Những ghi nhận từ một chi bộ được chọn làm điểm
 Tiền lương tối thiểu tăng đây.............
 Dự kiến tăng tiền lương tối thiểu
 Bàn giao tuyến luồng sông Dinh và nâng cấp cầu cảng
  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2006 VÀ CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2007
 Hậu WTO: Cảng biển Việt Nam “nhập cuộc” càng sớm càng tốt
 Giá tàu biển biến động mạnh
  ::: Tin mới
• Thông báo chia cổ tức đợt II năm 2008

• Tuyển dụng

• Danh sách HĐQT Và BKS

• THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT I NĂM 2008.

• TÓM TẮT NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008.


 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU
ĐC: 973 Đường 30/04 , F. 11,Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
Tel: (+84 - 64) 384 8544 / 384 8312 / Fax: (+84 - 64) 384 8193 / E-mail: vcp@vungtauport.com.vn