* CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU     -     VUNG TAU COMMERCIAL PORT JOINT STOCK COMPANY *    
 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU
 
 
  THỜI TIẾT
      


  Đường dây nóng


Số người truy cập: 112049
 

 
Chi trả cổ tức năm 2007

        CÔNG TY CỔ PHẦN                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

           Số : 02/TB-VCP                                                            Vũng Tàu, Ngày 29 tháng 01 năm 2008.

 

 

 

                                    Kính gửi : Cổ đông Công ty Cổ phần Thương Cảng Vũng Tàu

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v Chi trả cổ tức năm 2007

      

-          Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thương Cảng Vũng Tàu;

-          Căn cứ Nghị quyết số : 01/NQ-ĐH ĐCĐ ngày 29/01/2008 của Công ty Cổ phần Thương Cảng Vũng Tàu;

-          Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2007;

Công ty CP Thương cảng Vũng Tàu trân trọng thông báo đến quý Cổ đông như sau :

            1/. Trả cổ tức năm 2007 :

-          Công ty sẽ chi trả cổ tức bằng tiền, với tỷ lệ cổ tức là 12%/ mệnh giá cổ phiếu

(Tức 1.200 đồng/1 cổ phiếu)

-          Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức tính đến ngày 31/12/2007.

-          Thời gian chi trả cổ tức : từ ngày 30/01/2008.

-          Địa điểm nhận cổ tức : Phòng Kế toán tài vụ công ty

(Số 973 Đường 30/4, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa_Vũng Tàu)

·        Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Kế toán tài vụ, Tel : 064.621.799

2/. Thụ tục thanh toán và nhận cổ tức :

2.1/. Thanh toán qua ngân hàng :

Đề nghị quý công ty, tổ chức, cá nhân cung cấp bằng văn bản cho công ty chúng tôi :

-          Tên chủ tài khoản.

-          Số hiệu tài khoản.

-          Tại ngân hàng.

 2.2/ Thanh toán bằng tiền mặt :

       Đề nghị quý công ty, tố chức, cá nhân khi đến  Phòng KT_TV mang theo giấy tờ sau :

-          Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

-          Giấy CMND hoặc giấy tờ tương đương khác.

Trân trọng kính báo./.

 

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 (Đã ký ) 

Lê Văn Kháng 

 

Nơi nhận :

- Như trên;

- Lưu VT.

 Các tin khác
 Thông báo chia cổ tức đợt II năm 2008
 Tuyển dụng
 Danh sách HĐQT Và BKS
 THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT I NĂM 2008.
 TÓM TẮT NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008.
 Những ghi nhận từ một chi bộ được chọn làm điểm
 Tiền lương tối thiểu tăng đây.............
 Dự kiến tăng tiền lương tối thiểu
 Bàn giao tuyến luồng sông Dinh và nâng cấp cầu cảng
  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2006 VÀ CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2007
 Hậu WTO: Cảng biển Việt Nam “nhập cuộc” càng sớm càng tốt
 Giá tàu biển biến động mạnh
  ::: Tin mới
• Thông báo chia cổ tức đợt II năm 2008

• Tuyển dụng

• Danh sách HĐQT Và BKS

• THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT I NĂM 2008.

• TÓM TẮT NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008.


 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU
ĐC: 973 Đường 30/04 , F. 11,Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
Tel: (+84 - 64) 384 8544 / 384 8312 / Fax: (+84 - 64) 384 8193 / E-mail: vcp@vungtauport.com.vn